Het project van Wind aan de Stroom ging ongeveer in 2007 van start. Het te ontwikkelen projectgebied is het Linkerscheldeoevergebied van de Haven van Antwerpen, in eigendom van het Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever. Van groot belang hierbij in de projectontwikkeling, voor alle betrokkenen, was de co-existentie van windenergie en havenactiviteiten. De locaties werden dan ook met de grootste voorzichtigheid en in een continue dialoog met de havengebruikers en vele andere stakeholders gekozen.

Er werd van start gegaan met een afwegingskader voor avifauna van waaruit alle andere betrokken ‘partijen’ werden geëvalueerd (luchtlijnen, spoorwegen, wegenis, pijpleidingen, Seveso-activiteit, kranen,…).

De grootste zorg werd besteed aan operationele veiligheid voor zowel de medewerkers die actief zijn in het projectgebied (havenarbeiders, plantoperatoren, bedienden,…) als weggebruikers. Dit heeft geleid tot een bewuste keuze van de best beschikbare technieken op gebied van veiligheid voor alle locaties waar zich mogelijke risico’s zouden kunnen voordoen. Zo werden de meeste turbines voorzien van bladverwarming en redundante ijsdetectie. De turbines werden ook uitgerust met de beste controletechnieken ter bescherming van eenieder in het kader van ‘slagschaduw’. Ook is er een meldpunt waar iedereen met zijn bezorgdheden terecht kan.

Bij enkele windturbines, gelegen op de terreinen van industriële bedrijven in de haven, wordt de opgewekte groene energie rechtstreeks ter plaatse verbruikt. Tevens wordt een groot deel van het windmolenpark 'slim' aangestuurd door Eandis waardoor investeringen in netuitbreidingen worden geminimaliseerd. Hierdoor werden investeringskosten in het distributienet (ten laste van de maatschappij) deels vermeden. 

 

Windturbines operationeel

Geïnstalleerd vermogen (in MW)

Aantal gezinnen (jaarverbruik)