De ontwikkeling van windenergie vraagt traditiegetrouw heel wat voorbereidingstijd en er zijn altijd heel wat partijen of stakeholders bij betrokken. Het traject van Wind aan de Stroom ging ongeveer in 2007 van start.

In onderstaande paragrafen wordt beknopt de historiek van de inhoudelijke ontwikkeling van windenergie op de Linkerscheldeoever van de Haven van Antwerpen toegelicht. Voor de ontwikkeling van windenergie op de Rechterscheldeoever van de Haven van Antwerpen verwijzen wij U door naar de website van partnerbedrijf Vleemo:

Geen mogelijkheden tot plaatsing turbines

Gezien de status van het gebied als vogelrichtlijngebied was de inplanting van windturbines tot 2006 niet mogelijk op de Linkerscheldeoever;
tot 2006

Nieuwe omzendbrief EME 2006/01 – RO/2006/02

Zeehavengebieden, havengebieden en de aansluitende terreinen zijn, vanuit ruimtelijk, milieu- en windtechnisch oogpunt, alsook omwille van hun bestemming als economische poort, uitermate geschikt voor de inplanting van windturbines of een windturbinepark. Door hun ligging en oriëntatie vormen deze terreinen windrijke zones. Tevens zorgen de bestaande infrastructuur en netaansluiting voor de vereiste bereikbaarheid. De natuur ontwikkelt zich in overeenstemming met de steeds evoluerende economische infrastructuur en activiteiten. Het is aangewezen een globale structuurvisie op te stellen voor de inplanting van windturbineparken in deze gebieden. Voor de belangrijke natuurgebieden dient een omgevingsanalyse uit te maken welke afstand als buffer aangewezen is. Deze afstand kan onder meer bepaald worden afhankelijk van een lokale ornithologische analyse of in het geval van indicatie op significante negatieve effecten op een speciale beschermingszone, een algemene beschrijving of een “passende beoordeling” waarbij ook rekening wordt gehouden met de omgevingsfactoren. Ervaring leert dat het naar voren schuiven van afstandsregels t.o.v. het rotorblad niet steeds relevant is;
2006

Opstart studiewerk

Opstart van het studiewerk door het Havenbedrijf Antwerpen (HA) en de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO);
2007

Realisatie afwegingskader Avifauna

Tussen 2008 en 2010 werd het afwegingskader Avifauna gerealiseerd. Hierin werden de randvoorwaarden voor windenergieontwikkeling in vogelrichtlijngebied vastgelegd;
2008-2010

Toekenning aanbesteding aan GEHA

Toekenning van de Europese aanbesteding voor het gezamenlijk met de publieke partners ontwikkelen van windenergie op de Linkeroever aan THV Groene Energie Haven Antwerpen;
2011

Opmaak definitief Clusterplan

Opmaak Definitief Clusterplan door HA, MLSO en technologiepartner (THV Groene Energie Haven Antwerpen, zie verder);
2011-2012

Indiening onheffingsnota's MER

In 2012 werden de ontheffingsnota's voor het Milieueffectrapport van de eerste fase ingediend;
2012

Oprichting NV Wind aan de Stroom

Oprichting van NV Wind aan de Stroom (W@S) door GHA en MLSO;
Augustus 2012

Oprichting en instap GEHA in W@S

Oprichting van NV Groene Energie Haven Antwerpen door Aspiravi, Vleemo en Polders Windfonds (als leden van THV Groene Energie Haven Antwerpen) en instap van NV Groene Energie Haven Antwerpen in NV Wind aan de stroom;
Maart 2013

Indiening vergunningsdossiers

In 2013 worden de eerste vergunningsdossiers ingediend;
2013

Bestelling eerste turbines en Financial Close

Bestelling van de eerste reeks windturbines bij Siemens Wind Power en Financial Close met KBC bank;
Juni 2014

Start 1ste bouwfase

Start bouw windturbinepark fase 1 met 15 Siemens windturbines;
Maart 2015

Ingebruikname eerste turbines

Allereerste windturbines van Wind aan de Stroom worden in gebruik genomen op de Linkerscheldeoever;
Juli 2015

Oplevering bouwfase 1 en start bouw extra Siemens turbine

De 15 turbines uit de eerste bouwfase worden opgeleverd en gelijktijdig werd gestart met de bouw van één extra Siemens windturbine;
December 2015

Bouw en ingebruikname extra turbine

Verdere bouw en ingebruikname van één extra Siemens windturbine in fase 1;
2016

Bestelling Enercon turbines en Financial Close

Vier Enercon turbines voor bouwfase 2 werden besteld in december 2016 en in diezelfde maand bereikte NV Wind aan de Stroom ook een Financial Close met Triodos Bank voor de tweede bouwfase;
December 2016

Bouw en ingebruikname turbines fase 2

Start bouw en ingebruikname van de vier Enercon windturbines van het type E115 3.0 MW met een hubhoogte van 135 meter;
2017

Plan-MER als actualisatie van het afwegingskader Avifauna

Tussen 2017 en 2019 werd het plan-MER als actualisatie van het ‘afwegingskader’ Avifauna (zie hoger) opgemaakt en goedgekeurd. Hierin worden een 30-tal potentiële onderzoekslocaties mee opgenomen;
2017-2019

Start bouw en ingebruikname fase 1 bis

In 2018 werd bouwfase 1 verder uitgebreid met één extra Siemens windturbine. Datzelfde jaar werd deze zeventiende Siemens turbine van NV Wind aan de Stroom op de Linkerscheldeoever in gebruik genomen;
2018

8 nieuwe omgevigsvergunningen

Aanvraag nieuwe vergunningsdossiers en toekenning van 8 nieuwe omgevingsvergunningen;
2019-2020

Gunning windturbines bouwfase 3 aan Enercon GmbH

Het betreft diverse types van de nieuwste generatie EP3 met een generator vermogen tot 4.0 MW en tiphoogte 199m;
April 2020

Start bouw van 8 bijkomende windturbines

De officiële start van de bouw van 8 bijkomende Enercon turbines vond plaats op de sites van: DEME, AET, Euroports en Transport Roossens. In het voorjaar van 2022 waren alle 8 windturbines operationeel.
Oktober 2020