Vervolg energietransitie in de Antwerpse haven op de Linker-Scheldeoever: acht bijkomende windturbines, eerste twee op de DEME site te Zwijndrecht ingehuldigd.                          

Dag van de Wind 2021 49

Het vermogen aan windenergie in de haven van Antwerpen groeit gestaag verder met de bouw van 8 nieuwe windturbines op de Linker-Scheldeoever. Vandaag zijn de eerste twee nieuwe windturbines van Wind aan de Stroom op de site van DEME te Zwijndrecht reeds operationeel en feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid van Vlaams minister-president Jan Jambon, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, eerste gedeputeerde bij Provincie Antwerpen Luk Lemmens en de Voorzitter van het Havenbedrijf Antwerpen, tevens Schepen van de Haven Annick De Ridder. Weer een stap in de goede richting naar een koolstofarmere wereldhaven! Deze feestelijkheid vond tevens plaats op Internationale Dag van de Wind

Bekijk hier de foto's!

Duurzame energietransmissie door duurzame samenwerking
DEME

DEME is een wereldleider in gespecialiseerde domeinen van baggerwerken, oplossingen voor de offshore energie-industrie, infra- en milieuwerken. Het bedrijf heeft meer dan 140 jaar ervaring en is een koploper in innovatie en nieuwe technologieën. DEME’s visie is erop gericht te werken aan een duurzame toekomst door oplossingen te bieden voor wereldwijde uitdagingen: de stijgende zeespiegel, een groeiende wereldbevolking, vermindering van CO2-emissies, vervuilde rivieren en bodems en de schaarste aan natuurlijke grondstoffen. DEME kan rekenen op 5.200 hoogopgeleide professionals en een moderne vloot van meer dan 100 schepen.

DEME heeft in eigen land een sleutelrol gespeeld bij de bouw van offshore windparken. Tot op heden heeft DEME niet minder dan 2400 offshore windturbines geplaatst, verdeeld over meer dan 70 offshore windparken en is daarmee koploper wereldwijd.

DEME heeft op haar bedrijfssite sinds enkele jaren reeds een kleine windturbine van 100 kW draaien, zonder enige omgevingsimpact. Gezien het energieverbruik van DEME vele malen hoger ligt dan het geïnstalleerde vermogen van deze windturbine en de aanwezige zonnepanelen, startte DEME in 2017 in nauw overleg met diverse stakeholders, zelf de studies op ter ontwikkeling van twee grootschalige windturbines op haar site. 

Het plaatsen van deze 2 grootschalige windturbines past volledig in het ambitieuze klimaatplan van DEME om volledig klimaatneutraal te worden en de CO2-uitstoot verder terug te dringen, en zo bij te dragen aan de noodzakelijke energietransitie en de Europese doelstellingen om de elektriciteitsproductie uit duurzame bronnen te halen. In 2018 leverde toenmalig Minister voor Omgeving, Joke Schauvliege, hiervoor de omgevingsvergunning af. Medio 2019 zocht en vond DEME een samenwerking met Wind aan de Stroom voor de bouw en exploitatie van deze windturbines.

Wind aan de Stroom

Wind aan de Stroom is een projectvennootschap met als aandeelhouders Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Groene Energie Haven Antwerpen (GEHA). Deze laatste is een consortium van ervaren windenergieontwikkelaars: Aspiravi, Polders Windfonds en Vleemo. Wind aan de Stroom ontwikkelt een groot windmolenpark in de Waaslandhaven op grondgebied van de gemeentes Beveren en Zwijndrecht. Sinds de opstart in 2016 en de verdere uitbreidingen in daarop volgende jaren zijn reeds éénentwintig (21) windturbines operationeel in dit gebied. De groene energie van 10 turbines wordt rechtstreeks geleverd aan diverse havenbedrijven, de overige 11 turbines injecteren op het Fluvius net. Vanaf vandaag komen er dus alvast nog eens twee bij en kortelings nog eens 6, wat het totaal dan op negenentwintig (29) zal brengen, goed voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 91,4 MW en een jaarlijkse productie van 225 gigawattuur groene stroom of het equivalent jaarlijks verbruik van bijna 65.000 gezinnen! Een totaalinvestering bovendien van 137,5 miljoen euro!

Hoger en groter: de weg naar energie-efficiëntie

De 8 nieuwe turbines hebben masthoogtes tussen de 92 en de 135 meter, met bladen met een lengte tot 63 meter. Dit resulteert dan in tiphoogtes tot 199,5 meter, wat ruim 30 meter hoger is dan de meeste reeds operationele exemplaren. Grotere en hogere turbines betekenen ook meer productie aan een lagere eenheidskost.  Dat betekent dat er minder ondersteuning door groene stroomcertificaten nodig is. Door de nabijheid van de luchthaven van Antwerpen hebben de 2 turbines op de site van DEME een iets lagere tiphoogte (150 m), maar dit wordt opgevangen door de goede ligging langs de Schelde: zo ze leveren elk toch een vermogen van 3,5 MW. Bekijk hier de opbouwvideo van windturbine ZW02 op de site van DEME.

Feestelijke inhuldiging op Global Wind Day

Vandaag 15 juni 2021 vond in beperkt gezelschap en volledig conform de geldende COVID-19 richtlijnen van de Federale Overheid, LIVE, de plechtige inhuldiging van de eerste 2 turbines plaats. De datum is niet toevallig gekozen: 15 juni  is het wereldwijd de ‘Dag van de Wind’ of ‘Global Wind Day’. Dan wordt over heel de wereld stilgestaan bij de bijdrage van windenergie in onze energiemix en het belang ervan voor het klimaat. In 2020 werd er, ondanks de huidige COVID-19 crisis over de hele wereld 93 GW bijkomend aan windenergie geïnstalleerd wat het globale totaal op 744 GW brengt!

Ter gelegenheid van deze inhuldiging op deze betekenisvolle dag verwelkomden DEME en Wind aan de Stroom heel wat prominenten:

Zowel Vlaams minister-president Jan Jambon, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, Eerste gedeputeerde bij Provincie Antwerpen Luk Lemmens, evenals de Voorzitter van het Havenbedrijf Antwerpen, tevens Schepen van de Haven Annick De Ridder, kwamen het belang van de verdere ontwikkeling van duurzame (wind)energie voor Vlaanderen, voor de provincie Antwerpen en voor het energie-intensieve havengebied toelichten.

Dag van de Wind 2021 39    Dag van de Wind 2021 35

Het potentieel voor onshore windenergie in de diverse Vlaamse havengebieden is nog zeer groot. De plannen voor verdere uitbreidingen van windturbineparken op zowel de linker- als rechteroever in de haven van Antwerpen worden momenteel uitgetekend en de nodige studies opgemaakt. Omwille van de complexiteit van het havengebied gaat daar vaak veel tijd en energie aan op. Zo dient er rekening gehouden te worden met de aanwezige (SEVESO) industrie, pijpleidingen, hoogspanningslijnen, scheep- en luchtvaart en de verschillende natuurgebieden in en om de haven.

Minister-president Jan Jambon wees erop dat voor de Europese Unie tegen 2050, windenergie één van de belangrijkste bronnen van energie zal zijn.  Door in te zetten op energie-efficiëntie en duurzaamheid zal energie betaalbaar blijven voor alle gezinnen en zal onze  economie blijven groeien. Door deze verdere impuls in verder onderzoek en ontwikkeling en het scheppen van extra jobs blijft onze economie duurzaam.

Deze duurzame energietransmissie is eveneens hard nodig, vervolgt minister Lydia Peeters om onze voortrekkersrol in mobiliteit te behalen. E-mobility en laadpaalinfrastructuur behoren tot onze mobiliteitsvisie, waarin eveneens het modal shift goederenvervoer zeer belangrijk is. De recente projectcall voor de uitrol van semi-publieke laadinfra heeft groene energie als voorwaarde, dus bijkomende windenergie zullen we zeker nodig hebben in de toekomst.

Havenschepen Annick De Ridder voegt hieraan nog toe dat duurzame energievoorzieningen enkel kunnen gerealiseerd worden door samenwerking van havenautoriteiten, havenpartners en privé ondernemingen.

Antwerpen is pioneerhaven als klimaatneutrale en koolstofarme haven in Europa. Het maximaal inzetten, vereenvoudigen en faciliteren van de noodzakelijke vergunningsprocedures is dus van groot belang.   

Kenmerken van het winturbineproject bij DEME
 • Turbineleverancier                                                       ENERCON
 • Turbinetype                                                                  2 turbines van het type E115 EP3
 • Elektrisch vermogen per windturbine                      3,5 MW elektrisch
 • Hoogte van de mast                                                   92 m
 • Lengte van de wieken                                                57,5 m
 • Tiphoogte                                                                    150 m AGL
 • Verwachte jaarproductie per windturbine:             15.000 MWh/jaar
 • Verwachte levensduur                                              20 jaar
Kenmerken van de derde bouwfase van 8 W@S-turbines in zijn geheel (finale oplevering Q1 2022)
 • Turbineleverancier                                                     ENERCON
 • Turbinetype                                                                5 x E115 EP3 en 3 x E126 EP3
 • Elektrisch vermogen per windturbine                    2 x 3,5 MW, 3x 3 MW en 3 x 4 MW elektrisch
 • Hoogte van de mast                                                 92 m en 135 m
 • Lengte van de wieken                                              57,5 m en 63 m
 • Tiphoogte                                                                  150 m en 200 m AGL
 • Verwachte totale jaarproductie                              70.000 MWh/jaar
 • Verwachte levensduur                                             20 jaar

 DVDW.JPG                 WS.JPG                  DEME.JPG

Verschenen artikels:

Nieuwe windturbines bij DEME op Linkerscheldeoever (Made in Antwerpen, 16/06/2021)

Twee nieuwe windturbines (GVA, 16/06/2021)

Inhuldiging van twee nieuwe windturbines bij DEME (ATV, 15/06/2021)

Zwijndrecht heeft twee nieuwe windturbines (Het Nieuwsblad, 15/06/2021)

Twee nieuwe windturbines moeten baggerbedrijf DEME klimaatneutraal maken (Het Laatste Nieuws, 15/06/2021)

Zwijndrecht heeft twee nieuwe windturbines (Gazet van Antwerpen, 15/06/2021)

Telex: DB Schenker, douane VS, Jan De Nul, ABC-toren en turbines DEME (Flows, 15/06/2021)

DVDW.JPG

Op 15 juni wordt wereldwijd de Dag van de Wind gevierd. In Vlaanderen willen we bij deze gelegenheid de 30.000 coöperanten van de vele windprojecten in de kijker zetten. Zij zijn de ambassadeurs van windenergie in Vlaanderen.

De leden van VWEA, de Vlaamse Windenergie Associatie, leveren heel wat inspanningen om de omwonenden van een windpark te betrekken bij de bouw, ontwikkeling en uitbating van dit windpark.

De belangrijkste behoefte daarbij is goede informatie: mensen willen weten hoe dit werkt, hoe dat nu zit met geluid en slagschaduw. Deze informatie op een degelijke en toegankelijke manier verschaffen is cruciaal voor het draagvlak van windenergie in Vlaanderen. Daartoe levert de windenergiesector een bijzonder grote inspanning.

Daarnaast worden door de VWEA leden diverse modellen van financiële participatie in een windpark aangeboden. In Vlaanderen hebben zowat 30.000 personen hier al op ingetekend.

“Goed geïnformeerde mensen, die overtuigd zijn van de reële voordelen van windenergie en mensen die hierin financieel participeren zijn echte ambassadeurs voor windenergie”, stelt Bart Bode, directeur van VWEA. “Zij overtuigen vaak vrienden, kennissen en buren om mee te doen aan informatiemomenten of deelname in een financieel participatiemodel en zorgen zo voor een verbreding van het lokale draagvlak.

Jaar na jaar blijkt ook uit de bevraging door de overheid, met name van het Vlaams Energie en Klimaatagentschap, dat een grote meerderheid van de Vlamingen voorstander is van windenergie, ook in hun buurt. Slechts een kleine minderheid is echt tegen nieuwe windparken.

“Wij willen ter gelegenheid van de Dag van de Wind onze 30.000 coöperanten van harte bedanken voor de stem die ze geven aan windenergie in Vlaanderen”, stelt VWEA. We zijn hen bijzonder dankbaar voor hun positieve houding en de grote betrokkenheid die zij betonen bij windenergie in Vlaanderen.

VWEA hoopt dan ook dat de beleidsverantwoordelijken het voorbeeld van de 30.000 ambassadeurs volgen en mee het lokale draagvlak verder uitbouwen.

Perscontact: Bart Bode, Directeur VWEA            Tel. 0485 522 947 | Email:

 

VWEA.jpg

De Vlaamse Windenergie Associatie ijvert voor een gedragen ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen. VWEA verenigt de actoren in de windenergiesector (studiebureaus, projectontwikkelaars, windparkuitbaters en de toeleveringsindustrie) en is het aanspreekpunt voor de overheid en bedrijven met interesse in windenergie. VWEA is een onderdeel van de koepelorganisatie ODE (Organisatie Duurzame Energie).

artikel.jpg

Aan de vooravond van de Dag van de Wind herinneren de Belgische federaties voor hernieuwbare energie (EDORA, ODE en BOP) er graag aan dat bijna 20% van de elektriciteit die vandaag in België wordt verbruikt, afkomstig is van wind- of fotovoltaïsche zonne-energie installaties. Met bijna 11 GW aan geïnstalleerde wind- en fotovoltaïsche zonne-energiecapaciteit tegen eind 2020 is België goed op weg naar een duurzame energietransitie. In 2030 moeten zon en wind echter 40 tot 50 % van de elektriciteitsvoorziening van het land dekken. De gewestelijke en federale regeringen rekenen op een groei van deze sectoren in lijn met hun doelstellingen. Dit is noodzakelijk om een antwoord te bieden aan de Belgische klimaat- en energie-uitdagingen, maar het is ook een enorme uitdaging en een ongekende kans voor ons land. Daarom is het wel nodig om een aantal beperkingen op de ontwikkeling van deze hernieuwbare-energiesectoren op te heffen.

Eind 2020 rapporteerden de Belgische federaties,  actief in energietransitie en hernieuwbare energie technologieën, een geïnstalleerd windvermogen van meer dan 4.700 MW (waarvan 2.262 MW op zee) en een geïnstalleerd PV-vermogen van meer dan 6.000 MWp, samen goed voor een elektriciteitsproductie van ongeveer 20% voor heel België. Rekening houdend met de politieke akkoorden tussen de gewestelijke en federale regeringen, zal dit aandeel in 2030 meer dan 40% bedragen. De recente verhogingen van de Belgische en Europese klimaatdoelstellingen, gekoppeld aan de economische dynamiek van deze twee sectoren, leiden ertoe dat in 2030 bijna de helft van onze elektriciteitsvoorziening afkomstig is van wind- en fotovoltaïsche zonne-energie.

Feiten en cijfers over windenergie in Vlaanderen 

Unsplash / Gonz DDL (CC0)
Hoeveel kost een windturbine anno 2021 en hoeveel brengt hij de eigenaar op?
Unsplash / Gonz DDL (CC0)
 

In Vlaanderen staan vandaag 573 windturbines op het land. In de Belgische Noordzee staan er nog eens 399. Maar hoeveel kost het om een gemiddelde windmolen te bouwen en uit te baten? Hoeveel kan eraan verdiend worden en hoeveel subsidies krijgt de eigenaar ervoor? Wat is het verschil tussen een windmolen op het land en één op de zee?

Allereerst: hoeveel windmolens zijn er in Vlaanderen en in de Belgische Noordzee?

In Vlaanderen staan op dit moment 573 windturbines op het land, samen goed voor een vermogen van 1.361 megawatt. Oost-Vlaanderen is koploper met 192 turbines, gevolgd door Antwerpen (138), Limburg (124), West-Vlaanderen (94) en Vlaams-Brabant (25).

Aantal windmolens in Vlaanderen (2021)

Tabel.JPG
Bron: Vlaams Windenergie Agentschap, januari 2021

Op de rechter-Scheldeoever, werkt VLEEMO momenteel 3 windturbines af nabij de Vosseschijnstraat (achter Kinepolis), een vierde windturbine zal daar in februari uit de grond rijzen.  Deze Enercon turbines worden gebouwd bij EuroportsZuidnatie en Werf & Vlas Natie en zullen met hun gezamenlijk vermogen van bijna 13 megawatt meer dan 7.000 gezinnen van groene energie voorzien.  De 3 reeds gebouwde windturbines hebben een diameter van 126 meter, groter dan de Antwerpse Kathedraal en hebben een tiphoogte van bijna 200 meter.

In het voorjaar start VLEEMO met de verwijdering van een windturbine bij de Van Cauwelaertsluis waarna er op dezelfde plaats een nieuwe meer perfomantere machine zal worden gebouwd.

Op de gondel van deze windturbines zal je het Wind voor “A” logo vinden van de coöperatie waar reeds meer dan 1.500 Antwerpenaars deel van uitmaken.

Rechteroever-VLEEMO___.jpg