Vandaag, donderdag 15 juni 2023, is het Internationale Dag van de Wind waarop wereldwijd (het nut en het belang van) WINDENERGIE onder de aandacht wordt gebracht. 

In mei 2023 maakte de Vlaamse Regering haar nieuwe energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030 bekend. De ambities voor wind gaan licht omhoog naar 2.642 MW geïnstalleerd vermogen tegen 2030. De sector voor onshore windenergie zet zijn schouders onder deze doelstellingen.

In de haven van Antwerpen (zowel de Linker- als Rechterscheldeoever) zijn er zo nog heel wat mogelijkheden en is er heel veel interesse van havenbedrijven om bijkomende windenergie te ontwikkelen ter ondersteuning van de noodzakelijke energietransitie. Denk hierbij aan de elektrificatie van bedrijfsprocessen en havenvoertuigen.

Windenergie is een positief gebeuren. Het is competitief, goed voor het klimaat, zorgt voor lokale tewerkstelling en draagt bij tot meer onafhankelijkheid van fossiele energie.

Recentelijk nog kenden we een primeur voor België: op pinkstermaandag werd er voor het eerst meer hernieuwbare elektriciteit van wind en zon geproduceerd dan de volledige consumptie van het land!

Willen we jaarlijks minstens 150 MW aan extra windenergie onshore bijbouwen in Vlaanderen (‘slechts’ 25 turbines van 6 MW elk), dan moeten de vergunningstrajecten echter opnieuw vlotter en sneller verlopen, zeker in gebieden zonder particuliere bewoning zoals zeehavens en industriegebieden. Het overhevelen van de behandeling van vergunningsdossiers naar het Vlaamse niveau en het verkorten van de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen zijn daarbij alvast eerste stappen in de goede richting.