Privacybeleid

Gegevensbescherming – Data Protection

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens

Wind aan de Stroom NV hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die ons toelaten om jou als natuurlijke persoon te identificeren. Van zodra het mogelijk is om een directe of indirecte link te leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon, spreekt men van persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel GDPR) en de nationale wetgeving ter uitvoering van deze Verordening.

Deze privacyverklaring werd opgemaakt om duidelijk te communiceren i.v.m. de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wij vragen jou als lezer om deze kennisgeving door te geven aan alle personen wiens persoonsgegevens wij verwerken, die rechtstreeks met jou in contact staan.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking
 • De verantwoordelijke voor deze verwerking is Wind aan de Stroom NV (hierna ‘W@S’), Sint-Paulusplein 27, 9120 Beveren (Kallo), ondernemingsnummer 0848.096.932.
 • W@S zal als verantwoordelijke voor de verwerking alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies en iedere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.
 • W@S garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of -opslag plaatsvindt zonder de nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Europese privacyregelgeving.
 1. De persoonsgegevens die worden verwerkt
 • W@S verzamelt in dit geval volgende persoonsgegevens:
 • de door u opgegeven contactgegevens (naam, mail, eventueel adres) wanneer u gebruikt maakt van het contactformulier op onze website of ons desgevallend, na gebruik van deze website, contacteert via ons algemeen e-mailadres aanmelden@windaandestroom.be
 • W@S verzamelt in geen geval bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid, en dergelijke.
 • Daarnaast verzamelt W@S persoonsgegevens om de goede werking van de website te garanderen. W@S maakt gebruik van verscheidene middelen om de gebruikservaring te optimaliseren en evt. technische fouten te analyseren:
  • Cookies: zie onder voor de cookiepolicy.
  • Log-informatie: dit betreft informatie zoals het IP-adres;
  • Informatie m.t. gebruikte toestel zoals hardware- en software informatie en netwerkinformatie;
  • Local storage
 1. Bron van de persoonsgegevens

          W@S verwerkt enkel de persoonsgegevens die zij rechtstreeks van jou verkrijgt.

 1. Doeleinden voor gegevensverwerking
 • De persoonsgegevens zullen enkel verwerkt worden om W@S in staat te stellen om u te antwoorden en/of reageren op de door u gestelde vragen en/of feed back via het contactformulier op onze website en/of via ons mailadres aanmelden@windaandestroom.be.
 • De persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering. De onderliggende logica die voor deze besluitvorming zal worden gebruikt, is Google Analystics. Deze verwerking is van belang voor u, aangezien het de interactie tussen u als bezoeker en de website optimaliseert. De verwachte gevolgen van deze besluitvorming, waaronder profilering, zijn een betere surfervaring.
 • Jouw persoonsgegevens zullen in het kader van deze verwerking niet doorgegeven worden aan derden.
 1. Rechtsgrond voor de verwerking

      Voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens baseren wij ons op volgende rechtsgrond:

      De toestemming die je voor deze verwerking geeft door uw akkoordverklaring via onze website met ons privacybeleid.

 1. Bewaartermijn

      W@S zal jouw persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is voor het bereiken van de in artikel 4 genoemde doeleinden. Daarna zullen de persoonsgegevens verwijderd worden.

 1. Jouw rechten als betrokkene

Je kan jouw rechten steeds uitoefenen door een e-mail te versturen (met bewijs van identiteit door een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart) naar  aanmelden@windaandestroom.be. W@S zal binnen één maand een antwoord formuleren. Sommige rechten kan u zelf uitoefenen d.m.v. instellingen.

 • Je hebt steeds het recht je toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan.
 • Je hebt te allen tijde het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de jou betreffende persoonsgegevens wanneer W@S zich baseert op gerechtvaardigde belangen. U dient hierbij de specifieke redenen te beargumenteren. W@S zal vervolgens de verwerking staken tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van jou als betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Je hebt het recht om van W@S uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jouw betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. W@S zal bij het beantwoorden van dit verzoek ook de details van de verwerking meegeven. W@S zal je een kopie verzenden van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
 • Je hebt het recht om van W@S onverwijld rectificatie van jouw betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Je kan ook onvolledige persoonsgegevens laten vervolledigen. In sommige gevallen kan je jouw persoonsgegevens zelf corrigeren of aanvullen, door toegang tot bijvoorbeeld een applicatie.
 • Je hebt het recht van W@S zonder onredelijke vertraging wissing van de jou betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. In bepaalde gevallen is W@S verplicht de jou betreffende persoonsgegevens te wissen, wat zij dan ook zal doen. Wanneer W@S de persoonsgegevens openbaar gemaakt zou hebben en zij verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt zij redelijke maatregelen om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat je W@S hebt verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen. In enkele gevallen kan W@S bepaalde persoonsgegevens niet wissen. Je zal hiervan na een vraag tot wissing op de hoogte worden gebracht, wanneer dat het geval is.
 • Wanneer je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, wanneer de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen wissing van de persoonsgegevens, wanneer W@S de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden maar jij ze nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer je bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking, heb je – in afwachting van eventuele gerechtvaardigde gronden die W@S aanvoert of terwijl zij de juistheid van de gegevens nakijkt – het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen. In zo’n geval worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met jouw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.
 • Je hebt het recht de jou betreffende persoonsgegevens, die jij zelf aan W@S hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en je hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit kan wanneer de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent, of wanneer de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
 • Je hebt tenslotte ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Cookiepolicy

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer of op het mobiel apparaat van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen, zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde 'session' cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde 'permanente' cookie).

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is. 

U kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden, door uw browser zo in te stellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen en welke niet. De verwerkingsverantwoordelijken baseren zich bijgevolg op de rechtsgrond ‘toestemming’ om deze verwerking van persoonsgegevens uit te voeren. U kan deze toestemming ten allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.

U heeft dus het recht om u op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens te verzetten. U hebt bovendien het recht op toegang tot uw gegevens, verbetering of wissing ervan. U hebt ook het recht deze verwerking van persoonsgegevens te beperken, alsmede het recht bezwaar te maken hiertegen of om uw persoonsgegevens over te dragen. U heeft tenslotte ook het recht klacht in te dienen bij de Privacycommissie omtrent deze verwerking van persoonsgegevens.

De verzamelde gegevens worden maximaal een jaar bijgehouden. Daarna worden alle gegevens gewist.

Welke cookies worden er gebruikt?

 1.  Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

 1.  Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden.

       3.    Performantie cookies

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics. Met cookies wordt informatie verzameld over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten. 

 1.  Third party cookies

De website bevat ook elementen van andere, derde partijen, zoals videodiensten, social-mediaknoppen of advertenties. 

Cookies weigeren

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

U kunt daarnaast aangeven of u al dan niet toestemming geeft dat de website tracking cookies plaatst en deze keuze te allen tijde wijzigen.

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Hoe u dit doet voor de meest gebruikte browsers: